התקשר עוד היום לקבלת ייעוץ חינם: 08-9450775

הודעה לכלל ציבור רואי החשבון בישראל

הודעה לכלל ציבור רואי החשבון בישראל ממשרד המשפטים רשות התאגידים ורשם החברות

בעקבות ישיבות שהתקיימו עם רו"ח איריס שטרק, יו"ר הוועדה לטיפול בנושא מלכ"רים, עמותות והמגזר ההתנדבותי בלשכת רואי החשבון בישראל, להלן מספר הבהרות הנוגעות לכלל ציבור רואי החשבון בישראל, בהתייחס למספר נושאים הקשורים לעבודת ציבור רואי החשבון מול יחידת רשם החברות ברשות התאגידים:

  1. אגרות רשם החברות

אגרות הרשם מופצות החל מינואר כל שנה. במועד זה חל עדכון תעריפים. משלוח השוברים על ידי רשות התאגידים נעשה כשירות לציבור בלבד, ואין צורך להמתין לקבלת השוברים לצורך ביצוע התשלום.

רשות התאגידים ממליצה לא להמתין לשוברים לצורך ביצוע התשלום אלא להמליץ לחברות לשלם באמצעות האינטרנט החל מ: ראשון לינואר בשנה הרלוונטית (1/1) וזאת כדי להבטיח תשלום אגרה מופחתת עד עשרים ושמונה בפברואר (28/2) בשנה הרלוונטית.

בשנה הבאה יבוצעו פרסומים נרחבים לציבור על האפשרות הנוחה לשלם באמצעות האינטרנט ולהימנע מאיחור בתשלום. לתשומת הלב, כי תשלום לאחר עשרים ושמונה בפברואר בשנה הרלוונטית הינו בתעריף הרגיל לאותה שנה (ולא בתעריף המופחת).

  1. מועד הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות ונוסח האישור הניתן על ידי רו"ח לדו"ח השנתי לרשם

בכל שנה נדרשת כל חברה להגיש דו"ח שנתי לרשם החברות, מעודכן למועד הגשתו, בהתאם להוראות סע' 141 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: חוק החברות).

יובהר כי  מועד הגשת הדו"ח השנתי לרשם נקבע בסעיף 60 (א) לחוק החברות, בו נקבע כי "חברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר תום האסיפה השנתית האחרונה"

לדוגמא, חברה שקיימה אסיפה כללית אחרונה בתאריך 30.6.2013 נדרשת לקיים אסיפה כללית עד ליום 30.9.2014 וזה המועד הקבוע לפי החוק להגשת הדו"ח השנתי.

הניסוח הנוכחי מציין ביחס לרואה החשבון המבקר: "סייעתי בהכנת דו"ח זה", ניסוח זה משקף איזון בין הרצון לאפשר לרו"ח לאמת חתימה לבין הערך המוסף שבהרחבה זו, שהוא הכרות רו"ח עם החברה לעניין תוכן הדו"ח. הכוונה היא לסיוע בהכנת הדו"ח השנתי עצמו.

רואי החשבון יכולים לתקן את נוסח הדיווח באופן הבא:

"אני רו"ח _________ ביקרתי את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת* וסייעתי בהכנת דו"ח זה…."

*הכוונה לדו"ח האחרון  שלגביו נערכה ביקורת ע"י רו"ח.

בהמשך יוצע שינוי תקנות בעניין זה.

נדגיש כי חובה להגיש כל שנה דו"ח שנתי גם אם לא התקיימה אסיפה שנתית באותה שנה (אף שיש חובה לקיימה מידי שנה).

  1. תיקוני טעויות בדו"ח השנתי

דו"ח שהוגש ונמצא כשגוי, מסורב ע"י רשות התאגידים ולא נקלט כלל.

כל חברה שמגישה דו"ח שנתי, מקבלת אישור מרשות התאגידים לנכונות הדיווח או סירוב, אם הדו"ח נמצא חסר.

חברה שלא קיבלה מענה (דהיינו, סירוב או אישור), יכולה לבדוק, ללא תשלום, באינטרנט באתר רשם החברות את סטטוס הפנייה. (לתשומת לבכם כי סטטוס זה לא מופיע בנסח החברה).

 אי הגשת דו"ח שנתי והגדרת חברה מפרת חוק

ככלל, חברות שלא הגישו דו"ח שנתי או לא שילמו אגרה שנתית יוכרזו כחברות מפירות חוק. עם זאת, הובהר כי לפי המדיניות כיום אי הגשת דו"ח שנתי בשנה מסוימת אחת, אינה גוררת הכרזה כי החברה הינה מפרת חוק, ברם, חשוב מאוד להשלים את הדיווחים החסרים ולקבל אשור רשות התאגידים על השלמת התהליך.

מדיניות זו הינה בבחינת הקלה זמנית בלבד, כאשר המגמה לאכוף הגשה שנתית עקבית של כל החברות באופן קפדני.

יודגש כי אי תשלום אגרה שנתית, גם לגבי שנה אחת הינה עילה להכרזה כחברה מפירה, גם לפי המדיניות הנוכחית. ככל שהחברה הוכרזה כחברה מפרת חוק בגין אי תשלום אגרה, הרי שתתווסף לה הפרה בגין אי הגשת דו"ח גם אם לא הוגש דו"ח רק בגין שנה אחת.

  1. שינוי פרטים בדו"ח רשם החברות

בהינתן ובמסגרת שינוי פרטים  חלה  טעות וזוהי טעות  דיווחית בלבד ולא נעשתה הקצאת מניות בחברה, לרבות לפי תקנונה, רו"ח יעביר הסבר בכתב כי המדובר בטעות סופר בדיווח  וכי לא הייתה למעשה הקטנת הון בחברה ואז יתאיין הצורך בפניות לביהמ"ש לתקון הטעות. חשוב שנוסח ההצהרה יהיה ברור. במקרה כזה תבצע הרשות תיקון בהתאם.

להלן ההבהרות בעניין זה, כפי שמופיעות באתר רשות התאגידים:

"כיצד ניתן לתקן טעות קולמוס בטפסי דיווח שהוגשו לרשם החברות?

חברה שטוענת כי פרטי ההון ברשם החברות  עודכנו על סמך דיווח שהוגש בעבר ע"י החברה ושנפלה בו טעות קולמוס ואשר מבקשת לתקן את טעות הקולמוס באופן שסך ההון המוקצה אחרי התיקון יהיה נמוך מההון המוקצה ערב התיקון, תוכל לעשות כן רק אם הטעות נפלה בטפסי הדיווח בלבד ואם לא היה בסיס לטעות זו בתקנון החברה.

לצורך תיקון הטעות יש להמציא דיווח עדכני ומדויק בצירוף תצהיר חתום ע"י דירקטור בחברה. בתצהיר תפורט הטעות שנפלה ומה מקור הטעות תוך ציון שמו של טופס הדיווח שנפלה בו הטעות והתאריך שבו הוגש. בנוסף, יצהיר נושא המשרה  כי הטעות נפלה רק בטפסי הדיווח וכי לא בוצעה הקצאת מניות בחברה, לרבות לא בתקנון, או בהחלטת דירקטוריון או בהחלטת גורם מוסמך אחר. לחלופין, במקום תצהיר דירקטור ניתן לצרף אישור של  רואה החשבון שטעה בדיווח ואשר יכלול התייחסות לטעות ולכך שאין ביטוי לטעות בהחלטות החברה והכל כאמור לעיל".

  1. הפנית מכתבי חוב אגרה שנתית למשרדי רו"ח

הכתובת הרשמית של החברה, הרשומה אצל רשם החברות, הינה הכתובת הרשמית כפי שדווחה על ידי החברה, ולא כתובת רואה החשבון. עם זאת, במצבים מסוימים, נשלח דואר למשרד רואה החשבון. רשות התאגידים תבדוק כיצד יש לנהוג בהמשך בעניין זה. מכל מקום, אין במשלוח האגרה השנתית למשרד רואה החשבון משום העברת אחריות על התשלום מהחברה לרואה החשבון.

  1. דיווחים מקוונים לרשם החברות

רשם החברות נערך לקליטת דיווחים מקוונים באמצעות כרטיס חכם.

במסגרת זו תבחן האפשרות לעשות שימוש בכרטיס שע"מ, שכבר נמצא אצל רואי החשבון.

כרגע מתקיימת בדיקת היתכנות טכנית, ובהתאם לתוצאותיה יוחלט כיצד להמשיך.

  1. הגשת דיווח על תיקון הון מוקצה נמוך משדווח בעבר

בנוגע לתיקון הון מוקצה באופן שיהיה נמוך מזה  שדווח בעבר. להלן הפרסום בנושא מתוך אתר רשות התאגידים:

"האם ניתן להגיש דיווח על תיקון הון מוקצה באופן שהוא יהיה נמוך מזה שדווח בעבר?

 במקרים בהם מוגשת בקשה לתיקון ההון המוקצה, באופן שסך ההון המוקצה אחרי התיקון נמוך מההון המוקצה ערב התיקון, יש להציג אישור מרו"ח מבקר של החברה לפיו הון המניות נפרע במלואו וכי אין בתיקון משום הפחתת הון כמשמעותו בחוק החברות התשנ"ט-1999.  ככל שהחברה לא תוכל להציג אישור כזה יהא עליה לפנות לבית המשפט לצורך קבלת אישור להפחתת הון מוקצה."

חברה לא פעילה? חברה מפרת חוק? פירוק חברת יחיד? השאר פרטים וקבל הצעת מחיר מיידית אל כתובת המייל שלך
סניף רחובות(ראשי) - רחוב המדע 8 – בניין טופ המדע, פארק המדע, רחובות | סניף תל אביב רחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל-אביב | סניף חיפה רחוב אנדרי סחרוב 9, פארק מתם, חיפה