התקשר עוד היום לקבלת ייעוץ חינם: 08-9450775

פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר

פירוק חברה מרצון ברשם החברות (עם תצהיר כושר פירעון) יכול להתבצע בשני אופנים:

פירוק חברה מרצון במסלול הרגיל ופירוק חברה מרצון במסלול מקוצר. המסלול המקוצר שמור לחברות יחיד בלבד, קרי, חברות שיש בהן בעל מניות אחד (אדם פרטי ולא תאגיד) המכהן גם כדירקטור היחיד בחברה. הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר מומלץ מאוד לחברות שאינן פעילות כלל, או לחלופין, חברות שבבעלותן מעט מאוד נכסים או התחייבויות, אשר באפשרותן לבצע מימוש נכסים וסילוק התחייבויות בתקופת זמן של ארבעה עד שישה חודשים. היתרון בפירוק חברה במסלול מקוצר הוא לוחות הזמנים של ההליך המאפשרים פירוק חברה בתוך זמן מקוצר (בהשוואה למסלול הרגיל כמובן).

פירוק חברה במסלול מקוצר מתבצע בשני שלבים פשוטים תוך שימוש בטפסים מובנים ואחידים המאפשרים את פירוק החברה בזמן מקוצר.

השלב הראשון בהליך פירוק מרצון במסלול המקוצר מתחיל עם חתימה על תצהיר כושר פירעון על גבי טופס 'הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר – שלב ראשון'. על תצהיר כושר הפירעון חתום הדירקטור של החברה (שהוא גם בעל המניות במקרה של חברת יחיד) במסגרתו מצהיר הדירקטור כי לאחר שבדק היטב את מצב עסקי החברה הוא בא לכלל דעה שיש בידי החברה לשלם את חובותיה במלואם תוך שניים עשר חודשים לאחר תחילת פירוקה. על התצהיר להיחתם בפני עו"ד לאימות חתימת המצהיר כדין.

בד בבד עם החתימה על תצהיר כושר הפירעון, יש למלא את טופס השלב הראשון במסגרתו יש להפקיד על מילוי הנתונים הבאים: תאריך, שם החברה ומספרה, שם מלא ומס' ת.ז. של בעל המניות/דירקטור היחיד, הודעה על זהות המפרק (המפרק יכול להיות גם אותו בעל מניות/דירקטור יחיד) ורישום פרטי המפרק (שם מלא, מען, ת.ז, טלפון, פקס, דוא"ל). לאחר מילוי הנתונים על המפרק לחתום בתחתית הבקשה.

במקביל לחתימה על תצהיר כושר הפירעון וטופס השלב הראשון, יש למלא 'בקשה לפרסום מודעה בדבר פירוק מרצון של חברת יחיד'אשר נשלחת אל מחלקת רשומות במשרד המשפטים. על מפרק החברה למלא את טופס הבקשה לפרסום ברשומות ולחתום במקום המתאים לכך. אל הבקשה מצורפים שני העתקי המודעה לפרסום ברשומות. היות והמודעה כוללת הודעה על פירוק מרצון והודעה על כינוס אסיפה סופית, יש למלא את המועדים הרלוונטיים (על המועד להיות בטווח של ארבע עד ששה חודשים ממועד ההחלטה על פירוק החברה). לאחר מכן, על המפרק לחתום על שני העתקי ההודעה במקור (העתקים לא יתקבלו) ולצרף אליהם קבלה על תשלום אגרת פרסום ברשומות. תשלום האגרה מתבצע כאן.

חשוב מאוד – יש לשלוח את טופס הבקשה לפרסום ברשומות (בצירוף העתקי ההודעות ואגרת הפרסום) אל מחלקת רשומות בתוך 7 ימים ממועד החתימה על תצהיר כושר הפירעון!

לאחר ביצוע הפרסום ברשומות, יש לצרף לטופס השלב הראשון העתק מפרסום ההודעה כפי שפורסמה ברשומות יחד עם אישור דואר רשום על משלוח ההודעה לפרסום ברשומות, ולשלוח אותם לרשם החברות כדי לקבל את אישורו על תצהיר כושר הפירעון ומינוי המפרק, זאת כדי שיהיה ניתן להתקדם לשלב השני (והאחרון). למיטב ידיעתנו, לאור הלחץ הרב המוטל על רשם החברות זמן הטיפול בבקשה הינו עד 45 ימי עסקים ממועד קבלתה.

לנוחיותכם, את הפרסום ברשומות ניתן למצוא בילקוט הפרסומים של מחלקת רשומות במשרד המשפטים. מומלץ להתקשר למחלקת רשומות לאחר שליחת הבקשה לפרסום ולוודא באיזה מספר ילקוט התפרסמה ההודעה על פירוק החברה.

לאחר משלוח טופס השלב הראשון לרשם החברות בצירוף הפרסום ברשומות, יבחן אותה הרשם ועם אישורה ישלח אישורים בדבר אישור תצהיר כושר הפירעון ומינוי המפרק שכותרתם 'אישור בדבר רישום הודעה על תצהיר כושר פירעון', 'רישום הודעה על טיפול במפרקים' ו-'אישור בדבר רישום הודעה על פירוק מרצון – הודעת מפרק'.

עם קבלת אישור הרשם הנ"ל, ניתן להמשיך לשלב השלישי והאחרון של פירוק החברה.לאחר אישור רשם החברות בדבר אישור תצהיר כושר הפירעון ומינוי מפרק לחברה, תיכנס החברה לסטאטוס של 'פירוק מרצון' ויהיה ניתן להמשיך לשלב השני של הליך פירוק החברה במסלול מקוצר.

במסגרת השלב השני בהליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר

יש למלא את טופס 'הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר – שלב שני'. טופס השלב השני כולל דוח מפרק על סיום פירוק מרצון ובקשה לפטור מתשלום אגרות לרשם החברות. את טופס השלב השני יש למלא ולשלוח לאחר מועד האסיפה הסופית, כפי שפורסם ברשומות.

במסגרת מילוי הטופס השני, על המפרק למלא את הפרטים הבאים:

(1) את מועד כינוס האסיפה הסופית במועד שנקבע בפרסום ברשומות

(2) כי לחברה לא נותרו נכסים, התחייבויות וחובות, או לחלופין, שסכומם הוא 0 ₪. במידת הצורך, ניתן לרשום כיצד מומשו/סולקו הנכסים/התחייבויות של החברה

(3) מילוי בקשה לפטור בגין אגרות שנתיות שלא שולמו (פירוט מורחב בהמשך)

(4) מילוי פרטי המפרק (שם מלא, מען, ת.ז, טלפון, פקס, דוא"ל). לאחר מילוי הפרטים הנ"ל, על המפרק מכן לחתום על הטופס ולשלוח אותו לרשם החברות, בצירוף כל האסמכתאות הרלוונטיות לצורך קבלת פטור מאגרות.

כפי שידוע, רק במסגרת הליך של פירוק חברה ניתן לקבל פטור מתשלום אגרות לרשם החברות. המסמכים הנדרשים לצורך קבלת הפטור מאגרות הם תצהיר אי פעילות ואסמכתאות בדבר היעדר פעילות החברה ברשות המיסים. לעניין תצהיר אי פעילות, טופס השלב השני כולל תצהיר אי פעילות עליו יש לחתום בפני עו"ד. כמו כן, אל הבקשה לפטור יש לצרף אישורים מרשות המיסים – אגף מס הכנסה ואגף מע"מ – המעידים כי החברה לא פתחה תיק או נרשמה כחייבת במס, או לחלופין, כי נסגר התיק תוך ציון המועד בו נסגר התיק. במידה ולא ניתן להמציא אישורים מרשות המיסים, יש להגיש אישור היעדר פעילות מאת רואה החשבון המבקר של החברה (הנכלל בטופס השלב השני), בצירוף העתק מדוחות היעדר הפעילות (דוחות אפס) שהוגשו למס הכנסה בגין כל שנה בגינה מבוקש הפטור. במקרים מיוחדים, ניתן להגיש אישורים שונים מאת רשות המיסים המעידים היעדר פעילות בחברה לצורך קבלת הפטור.

לאחר מילוי טופס השלב השני והמצאת כל המסמכים הנדרשים בגין פטור מתשלום אגרות (ככל שאלה נדרשים), יש לשלוח את המסמכים לרשם החברות כדי לקבל את אישורו בדבר חיסול החברה. כפי שצוין לעיל, ולמיטב ידיעתנו, זמן הטיפול בבקשה הינו עד 45 ימי עסקים ממועד קבלתה. במידה וקיימת בעיה כלשהי עם המסמכים שנשלחו לרשם, תישלח הודעה על סירוב חיסול החברה ובה יפורט אלו מסמכים יש לצרף או לתקן כדי לחסל את החברה. עם קבלת אישור רשם החברות על חיסול החברה יבוא לסיומו המוצלח הליך פירוק חברה מרצון במסלול מקוצר.

מעבר למאמר

פירוק חברה מרצון במסלול רגיל

עו"ד רונן פריד

מתמחה בפירוק חברות מרצון, משרדינו מציע מגוון שירותים, טיפול וליווי אישי לאורך כל שלב הליך פירוק חברה מרצון.

בשביל לשמוע עוד על השירותים היחודיים שלנו, הקליקו על הצעת המחיר המיידית או על צור קשר

 

 

חברה לא פעילה? חברה מפרת חוק? פירוק חברת יחיד? השאר פרטים וקבל הצעת מחיר מיידית אל כתובת המייל שלך
סניף רחובות(ראשי) - רחוב המדע 8 – בניין טופ המדע, פארק המדע, רחובות | סניף תל אביב רחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל-אביב | סניף חיפה רחוב אנדרי סחרוב 9, פארק מתם, חיפה